Apakah Menyentuh Pasangan Membatalkan Wudhu?

Terkadang masyarakat awam sering menanyakan kenapa menyentuh pasangan tanpa pembatas itu membatalkan wudhu. Dalam kaidah islam, terdapat 4 Mazhab yang dapat menjelaskan perkara tersebut. Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul Fiqh Islam wa Adillatuhu memaparkan pandangan imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi’i dan imam Hambali. Mazhab Hanafi berpendapat wudhu seseorang akan batal jika bersentuhan dengan…

Lanjut Baca
Scroll